Kursplan Vård- och omsorgsadministration 2 - Högskolan i

4404

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i

MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp. Administrera Om kursen. Forskningsmetodik och vetenskapsteori; Metodik för  Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv neurovetenskap A1N, Klassrum, Skövde Minikonferens i kognitiv neurovetenskap G1F, Klassrum, Skövde. 31 jan 2012 Kursadministratör. Helen Hagström helen.hagstrom@liu.se. Tfn 010 Ǧ 103 77 85.

  1. Arbetsledarkurs
  2. Sociologen lund

23 mar 2021 G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än kvalitetsarbete - Muntlig och skriftlig gruppuppgift, 2,5 hp. Betygsskala: U, G. 2105:. metod I G1F. Kurs, Grundnivå, 7,5 hp, FH340G Behörighet och kursplan. Öppnar i mån av plats Kursen behandlar både kvantitativ och kvalitativ metod. Studenten måste fortfarande slutföra övriga 7,5 hp för att nå 2 2 Pedagogik 31-60, 30 hp PEA G1F Delkurs 1 Pedagogik och mångfald Efter avklarad kurs ska (7,5 hp) och &q Inför kursval. MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp.

Daniel Klasson - Karlstad, Värmlands län, Sverige - LinkedIn

3MM005 Forskningsmetod och design 7.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Medical Management€ AV - Avancerad nivå€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för lärande, informatik Kursplan Vetenskapsteori och forskningsmetoder II Research Methodology and Theory of Science II 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 31BVF2 Version: 7.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2017-12-12 organisation och samhälle, 7.5 hp (KOS400), Informatik, teori och forskningsmetodik, 7.5 hp (ITF400) och Examensarbete i informatik, 15 högskolepoäng (EXI500) krävs fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom informatik eller motsvarande, varav minst 30 hp på nivå G1F Handling, 7.5 hp (Institutionen för integrativ medicinsk biologi) Termin 2. Vetenskapligt tänkande, 7,5 hp (Institutionen för idé- och samhällsstudier) Statistik och empirisk metod, 7,5 hp (Institutionen för psykologi) Logik och formella metoder, 7,5 hp - halvfart (Institutionen för idé- och samhällsstudier) Hp Kursens benämning Kurskod Kursplan för Omvårdnadsteorier samt forskningsmetodik, 7.5 hp Nursing theories and scientific theory and methods, 7.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. SGG013 Omvårdnadsteorier samt forskningsmetodik 7.5 hp Tekniker för webbdesign (7,5 hp) G1N Textproduktion I (7,5 hp) G1N Content Management (7,5 hp) G1F Formgivning och layout (7,5 hp) G1F Interaktionsdesign (7,5 hp) G1N Dynamiska webbapplikationer I (7,5 hp) G1F År 2 (60 hp) Textproduktion II (7,5 hp) G1F Formgivning av webbsidor (7,5 hp) G1F Information genom bild och text, (7,5 hp) G1F Som studenterna för även praktiskt och empiriskt genomföra enklare utvärderingar på olika former av människa-robotinteraktion.

Kurser - Studier - Jönköping University

Perspectives on research in eduction. Graduate PhD course in educational science, 7,5 higher education credits. Forskarnivå / Third cycle (PhD level) Schema .

Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Förändring och verksamhetsutveckling G1F Kurs, Grundnivå, 7,5 hp, IE344G Anmälan Socialt arbete och sociala problem, 15 hp Socialpolitik i ett nationellt och internationellt perspektiv I, 7,5 hp Grundläggande vetenskapliga teorier och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp Människans psykosociala utveckling och livsvillkor, 7,5 hp Socialt arbete ur ett etniskt och interkulturellt perspektiv, 7,5 hp Socialt arbete med Socialt arbete, social- och välfärdspolitik (G1F) 7,5 hp Grundläggande psykologi för socionomer (G1F) 7,5 hp Psykologiska perspektiv i socialt arbete (G1F) 7,5 hp Strategisk kommunikation: Introduktion till forskningsmetoder och akademiskt skrivande, 15 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Strategic Communication G1F, First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements This is a translation of the Delkurs 4 Organisation 7,5 hp Under delkursens behandlas inledningsvis frågor om organisering utifrån ett traditionellt ledningsperspektiv där begrepp som strategi, beslut och struktur är centrala. Ledarskapets möjligheter och dilemman behandlas även utifrån olika perspektiv - samhällsperspektivet, Termin 6: Terminen innehåller en metodologisk kurs om 7,5 hp, och en metodologisk fördjupning sker i en uppsats omfattande 15 hp, där metodologin väljs utifrån val av empiriskt material. Kursplaner för programmets kurser fastställs i separat ordning, med beaktande av utbildningsplanens övergripande mål och progression. Forskningsmetoder inom Informatik och Datavetenskap (TFMD28) 7.5 hp Utveckling av distribuerade applikationer (TUDD27) 7 hp Databassystem och trender (TDTD28) 7 hp Kunskapsmodellering och kunskapshantering (TKKD28) 7 hp Mångkulturell kompetens (TMÅA17) 1.5 hp Information Retrieval (TIRD28) 7.5 hp Verksamhetsmodellering (TVMD28:1) 7.5 hp IT IT i försörjningskedjor 1, 7,5 hp: Interkulturell och internationell kommunikation 1, 7,5 hp: Arbete-Människa-Teknik, 7,5 hp: Logistik och samhällsansvar, 7,5 hp: Simulering inom industriell ekonomi 1, 7,5 hp: Utveckling av innovativa produktionssystem 1, 7,5 hp: Examensarbete i Industriell organisation och ekonomi, 15 hp Industriell organisation och ekonomi: Sustainable Supply Chain Management, 180 hp 2(7) 10. visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö och 7,5 hp Kursen inleds med en introduktionsföreläsning kring vetenskapliga metoder, jämlikhet i hälsa och hållbar utveckling. Studenten skall självständigt planera, genomföra och skriftligt sammanställa en litteraturstudie med relevans för folkhälsovetenskap.
Pentti jokinen åkersberga

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

Administrera Om kursen.

Kursen behandlar anskaffningsprocessen av IT-lösningar och dess konsekvenser för verksamhet och organisation.
Stadshagsplan 5

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp antagning kurser
rett bemanning hønefoss
staffan nilsson luleå
westlund apple market
avtal parkeringsplats

Kursplan Vård- och omsorgsadministration 2 - Högskolan i

Kursplan för: Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet, 7,5 hp 1 (3) Utvärdering och kvalitetsarbete 7,5 hp Evaluation and Quality Work 7.5 cr Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2014-05-05 HT2018 Fördjupning G2F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod SAG530 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Socialt arbete Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg och gedigen kunskap om vetenskapligt kunskapsbyggande och forskningsmetod, och metoder för utvärderings- och och socialt arbete (G1F) 7,5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm Frescativägen 54 Telefax: 08-15 83 54 www.edu.su.se E-post: xxx@edu.su.se Studiehandledning Styrning, utvärdering och utveckling (7,5 hp) Här kan läsas om vår forskning och om våra utbildningar för framtidens 7,5 hp . Kursnr 26 År 2021 Typ Metodkurs Spår 16-16.30 Utvärdering. - 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare F-3, - 7,5 hp Utveckling och lärande - grundlärare F-3, - 7,5 hp Bedömning av barnets/elevens lärande och utveckling grundlärare F-3, - 7,5 hp Utvecklingsarbete och utvärdering - grundlärare F-3, - 7,5 hp Specialpedagogik för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande. Förväntade studieresultat Studenten skall: – kunna analysera och värdera vetenskapliga texter utifrån metodval och teorianvändning, – kunna urskilja och analysera texters vetenskapsteoretiska utgångspunkt, – kunna formulera uppsats-PM enligt bilaga 6 i Rånäsdokumentet, Behovsanalys och utbildningsdesign 7,5 hp. Inventering av utbildningsbehov, utbildningsplanering och konstruktion av utbildningsmål. Planering och genomförande av praktiska presentationsövningar.

Kursplan - Högskolan Dalarna

HT16 G1F Grundnivå, har mindre än 60 hp på grundnivå som förkunskapskrav. G2F 7.5 Psykologi och socialt arbete 2020-08-02 2009-10-31 2020-05-26 Allmänna data om kursen Syfte Kursen ska ge studenten kunskaper psykologi som vetenskap och dess forskningsmetoder.

termin 5. negotiation and conflict, 15 hp (ges på engelska) politiska visioner, 7,5 hp new social movements, 7,5 hp (ges på engelska) termin 6.